Home MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Managementul calitatii

Personalul organizaţiei a înţeles că numai prin îndeplinirea sistematică a necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi ale altor părţi interesate, pe termen lung şi în mod echilibrat, poate obţine succesul durabil.

Pentru a obţine succesul durabil, într-un mediu complex, solicitant şi mereu în schimbare, managementul de vârf a adoptat o abordare bazată pe managementul calităţii.

Prin aplicarea intercorelată a celor opt principii de bază furnizate de managementul calităţii, procesele sunt dezvoltate într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor organizaţiei.

Integrarea cu succes a principiilor de management se realizează prin aplicarea abordării bazate pe proces şi a metodologiei Planifică – Efectuează – Verifică – Acţionează. Această abordare dă posibilitatea managementului de la cel mai înalt nivel să:

  • evalueze cerinţele,
  • planifice activităţile,
  • aloce resurse adecvate,
  • implementeze acţiunile de îmbunătăţire continuă şi să măsoare rezultatele în vederea determinării eficacităţii.

 

Aceasta permite managementului de vârf să ia decizii în cunoştinţă de cauză referitoare la definirea strategiilor pentru toate domeniile afacerii.

 

 

 

Prin utilizarea principiilor de management al calităţii, managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit Politica referitoare la Calitate care constituie un mijloc de orientare pentru conducerea globală a organizaţiei în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate şi vizibile.

 

Declaraţia de politică referitoare la calitate

1Sistemul de management al calităţii implementat în organizaţie din 1995, urmăreşte să descrie strategia de coordonare şi control cu privire la calitate a mecanismului de realizare a produselor, într-un mod sistematic şi transparent, având ca referinţă cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008. Produsul fabricat de sistemul de management al calităţii este încrederea în capabilitatea tot mai mare a organizaţiei de a furniza cu consecvenţă satisfacere de cerinţe şi de a creşte satisfacţia clientului.  

Acest sistem, care se constituie într-un instrument de îmbunătăţire a imaginii şi de susţinere a afacerilor companiei pentru a deveni mai eficace şi mai eficiente, este descris în Manualul Calităţii, precum şi de procedurile şi înregistrările cerute de sistemul de management al calităţii. Aplicarea principiilor de management al calităţii, care stau la baza acestei politici şi a cerinţelor standardului ISO 9001,  generează beneficii directe, dar în acelaşi timp contribuie semnificativ la performanţa proceselor de management al riscului şi al costurilor.  

 Manualul Calităţii reprezintă o referinţă permanentă pentru aplicarea eficace a sistemului de management al calităţii, iar respectarea prevederilor acestuia este obligatorie pentru întreg personalul organizaţiei.

 

2În cadrul organizaţiei este promovată o relaţie de parteneriat cu clienţii şi celelalte părţi interesate, având la bază încrederea reciprocă, în scopul de a crea valoare pentru toate aceste persoane sau grupuri care au un interes referitor la funcţionarea sau succesul organizaţiei. Vizând acest obiectiv şi în spiritul principiului de leadership, în calitate de reprezentant al managementului de vârf, mă oblig să respect angajamentul ferm cu privire la:

sageataImplementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sale;

sageataRespectarea şi satisfacerea cerinţelor clienţilor, precum şi a cerinţelor legale şi reglementate.

 

Asumarea acestui angajament se realizează prin crearea unui mediu intern propice. De aceea, solicit întregului personal să se angajeze total pentru calitate şi cultura calităţii, ceea ce presupune:

sageata2Să înţeleagă importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor şi ale prevederilor standardelor şi normativelor în vigoare comunicate, precum şi consecinţele neîndeplinirii acestor cerinţe;

sageata2Să conştientizeze relevanţa activităţilor specifice fiecărui post şi modul în care contribuie la realizarea obiectivelor calităţii stabilite, care fac posibilă implementarea acestei politici;

sageata2Să respecte cu stricteţe prevederile documentaţiei sistemului de management al calităţii;

sageata2Să se implice activ în găsirea căilor de îmbunătăţire continuă şi inovatoare a proceselor  la performanţa (modul de lucru) cărora contribuie  şi implicit a performanţelor (rezultatelor) proceselor.


3În scopul funcţionării mereu mai eficace a sistemului de management al calităţii şi al satisfacţiei crescânde a clienţilor, mă angajez personal să dezvolt un management al resurselor care să se preocupe permanent de determinarea, alocarea şi optimizarea resurselor esenţiale pentru implementarea strategiei şi realizarea obiectivelor organizaţiei. Aceste resurse includ personalul, infrastructura, mediul de lucru, informaţii, furnizori şi parteneri, resurse naturale şi resurse financiare.

 

 

4Prin angajamentul individual şi prin spirit de echipă şi aplicând metodologia Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează fiecărui proces şi la toate nivelurile, trebuie să asigurăm succesul acestei politici ca instrument de îmbunătăţire continuă şi sistematică a performanţei globale a organizaţiei, în scopul obţinerii unui succes durabil.

PDCA

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Victor ALEXIU

CERTIFICĂRI acordate societăţii 24 IANUARIE:

sageataLLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE a aprobat şi supraveghează semestrial Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu to SR EN ISO 9001:2008 – certificatul  nr. BUC0201479, valabil până la 30.06.2016.

sageataLLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE a aprobat şi supraveghează semestrial Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu to SR EN ISO 9001:2008 – certificatul  nr. BUC0201479, valabil până la 30.06.2016.

sageataSLV München atestă că 24 Ianuarie a dovedit capabilitatea sa de a fabrica structuri sudate din oţel conform cu DIN 18 800-7 clasa E, DIN 4112, DIN 4132, DIN 4133, DIN 19704, DIN 15018, DIN 22261 – certificatul nr.715/12/E/RO, valabil până la 05.11.2015.

sageataTÜV SÜD a auditat 24 Ianuarie având drept criterii cerinţele AD 2000-Merkblatt HP 0/ HP 100 R, TRD 201, SR EN ISO 3834-2, atestând că societatea dispune de condiţiile necesare pentru execuţia de recipiente sub presiune conform cu directiva europeană PED 97/23/EC şi îndeplineşte Cerinţele de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice, specificate în SR EN ISO 3834-2 – certificat valabil până în aprilie 2016.

CERTIFICATE & DIPLOME

  • 24 JANUARY
  • 24 JANUARY
  • 24 JANUARY